Samen op weg

naar een verkeersveilig Kluisbergen

En daarvoor hebben we jullie hulp nodig

We willen ons allemaal op een veilige manier kunnen verplaatsen in onze gemeente. 
Frank De Backer – schepen voor Mobiliteit

“Met de opmaak van een goed doordacht en slim mobiliteitsplan willen we de verkeersveiligheid in onze gemeente verhogen. Dit met respect voor elke weggebruiker en op een duurzame manier. Het plan moet realistisch en samenhangend zijn, door alle betrokkenen gedragen worden en tegemoetkomen aan de actuele én toekomstige noden. De zachte weggebruiker stellen we hierbij op de eerste plaats.”

Klaar voor de toekomst

Uit de bevolkingsbevraging van 2019 is gebleken dat verkeersveiligheid een heel belangrijk thema is voor de Kluisbergenaren. Daarom aanziet het gemeentebestuur, in het meerjarenplan 2020-2025, ‘Mobiliteit en Verkeersveiligheid’ als haar belangrijkste en meest prioritaire doelstelling. Aan deze doelstelling werden onder andere volgende acties gekoppeld:

 • Opmaak veiligheidsanalyse van de huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten.
 • Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden.
 • Wegwerken ‘missing links’ fietsinfrastructuur.
 • Uitvoering trage wegenplan.

Meer te voet en met de fiets

De gemeente wil de komende jaren sterk inzetten op mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het bestuur streeft naar een Kluisbergen waar:

 • je te voet of per fiets je boodschappen kan gaan doen;
 • kinderen veilig te voet of met de fiets naar school en hobby’s kunnen rijden;
 • er meer aandacht gaat naar een betere inrichting van de gemeente zodat we minder de auto nodig hebben en we meer met de fiets of te voet kunnen doen

Extra investeringen

Om dat te kunnen doen, zijn extra investeringen nodig voor het uitwerken van het voetwegenplan en voor de aanleg van veilige fiets- en wandelpaden. Door te investeren in trage wegen en fietspaden creëer je immers een verkeersveilig en duurzaam alternatief voor de korte verplaatsingen. Door een dicht netwerk van voetwegen en fietspaden wordt het makkelijker en veiliger om te voet of met de fiets te gaan en de auto thuis te laten. Op die manier spelen trage wegen en fietspaden een belangrijke rol in het uitbouwen van een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Auto nog steeds noodzakelijk

Voor de verdere verplaatsingen is, in een landelijke gemeente zoals Kluisbergen, de auto voor veel mensen nog steeds noodzakelijk. Daarom moet ook nagegaan worden hoe de mobiliteit in de gemeente kan geoptimaliseerd worden. Een slim circulatieplan moet hier oplossingen kunnen bieden.

Drie belangrijke pijlers

 1. Verkeersveiligheid onderzoeken

De verkeersveiligheid in onze gemeente zal onderzocht worden. Zowel het cijfermateriaal (bijvoorbeeld het aantal ongevallen) als de meningen van de burgers zullen hierbij onder de loep genomen worden. Het resultaat van dit onderzoek moet inzicht geven in een aantal toekomstige uitdagingen en vormt daarmee de basis voor de verder opmaak van het mobiliteitsplan.

 1. Slimme verkeersdoorstroming

Door het opstellen van een slim verkeerscirculatieplan willen we de leefbaarheid in de dorpskernen verbeteren en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, en in het bijzonder die van de zwakke weggebruikers, verhogen. We willen er ook voor zorgen dat het zwaar verkeer zo weinig mogelijk in de dorpskernen terecht komt.

 1. Degelijk fietsnetwerk

Er zal werk gemaakt worden van een fijnmazig en kwalitatief uitgebouwd fietsplan dat uitnodigt tot fietsen. Daarom wil de gemeente:

 • snelle, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen de verschillende dorpskernen realiseren;
 • de fietsbereikbaarheid van de verschillende voorzieningen (winkels, openbare diensten, horeca …) verhogen;
 • de fietsonveilige verkeerssituaties wegwerken;
 • fietsveilige schoolomgevingen creëren.

En nu is het aan jullie

Doorheen het proces van de mobiliteitsstudie hebben we jullie hulp nodig. Samen met TRAJECT, een adviesbureau in verkeer en mobiliteit, zullen we jullie stap voor stap betrekken bij deze ambitieuze oefening. Naast bewoners zullen ook scholen, oudercomités, verenigingen en lokale handelaars betrokken worden bij het proces.

In 3 stappen naar een gedragen mobiliteitsplan

3 stappen

Brede bevraging

Een eerste stap in het participatietraject is een brede bevraging over de mobiliteit in Kluisbergen. Hierbij krijgen alle Kluisbergenaren de kans om hun mening te geven over de huidige verkeersproblemen en kunnen er suggesties of mogelijke oplossingen meegegeven worden.
Alle gegevens worden op een veilige manier verzameld (lees meer). De bevraging kan ingevuld worden tot 21 juli 2021.

Wil je de papieren versie van de bevraging (brochure), die elk gezin in de brievenbus ontving, binnenbrengen? Dan kan dat tot 21 juli 2021 in de brievenbus van het gemeentehuis (Parklaan 16).

Geen brochure ontvangen? Geen probleem! Download hem HIER of kom er een halen op het gemeentehuis (Parklaan 16).

 

grafics mobiliteit