Coronasubsidies voor verenigingen

Vorig jaar besliste de gemeenteraad dat de subsidies voor de verenigingen voor 2020 zouden worden toegekend op basis van het gemiddelde aantal punten van de afgelopen drie jaar (2017-2018-2019) en dat het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) met 50% zou verhoogd worden. Hiertoe werden de nodige gemeentelijke budgetten voorzien, zodanig dat de uitbetaling van deze subsidie begin dit jaar kon uitgevoerd worden.

Naast deze gemeentelijke ondersteuning, ontving de gemeente van de Vlaamse overheid eveneens middelen ter ondersteuning van het verenigingsleven en dit voor een bedrag van € 81.752,22.

Ondertussen werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om een deel van dit bedrag reeds toe te wijzen aan de verenigingen.

In de loop van de maand juni 2021 zal aan alle erkende Kluisbergense verenigingen een bedrag worden uitbetaald dat gelijk is aan de 50% verhoging die bij de subsidie van 2020 werd toegekend.

De reguliere subsidies voor jeugd-/sport-/cultuur- en socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2021 zullen gelijk zijn aan het bedrag dat de verenigingen voor het werkjaar 2020 ontvingen (dus incl. 50% verhoging).  De verenigingen zullen dus opnieuw geen aanvraag moeten indienen om het subsidiebedrag begin 2022 te ontvangen. 

Over het resterende bedrag van de € 81.752,22 zal later nog beslist worden, rekening houdend met de noden van de verenigingen in het kader van de heropstart van de werking.