Nieuwjaarswensen burgemeester

Beste Kluisbergenaren,

Naar jaarlijkse gewoonte is het voor mij als burgemeester een bijzonder voorrecht u allen mijn allerbeste nieuwjaarswensen aan te bieden.

In de uitzonderlijke tijden die we meemaken zijn deze gelukwensen uiteraard meer dan ooit in de eerste plaats wensen voor een goede gezondheid.

Ook 2021 is een lastig corona-jaar geworden: voor een deel een verloren jaar, met heel veel beperkingen die een grote en harde impact hebben gehad op onze samenleving.

We denken aan iedereen die coronaleed heeft ondergaan, maar ook aan de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven, de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

Onze sociale contacten werden drastisch beperkt en het bruisend verenigingsleven dat onze gemeente zo kenmerkt kende opnieuw een stilstand. De regelgeving was dikwijls verwarrend en moeilijk toepasbaar.

Eind 2021 waren velen ervan overtuigd dat corona -mede dankzij de ruime vaccinatie- bijna verdwenen was en wij zorgeloos Kerst en nieuwjaar zouden kunnen vieren.

Helaas is er door de nieuwe corona-variant opnieuw grote ongerustheid en onzekerheid en zijn opnieuw bijkomende maatregelen noodzakelijk om het virus onder controle te krijgen.

2021 was voor Kluisbergen ook in een ander opzicht een heel bijzonder jaar, want het was een jubileumjaar.

50 jaar geleden werden Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke gefuseerd tot Kluisbergen.

Hoewel we het uiteraard anders hadden gepland en gewild, moest ook deze bijzondere verjaardag van onze gemeente op eerder bescheiden wijze worden gevierd.

Begin 2021 werd het nieuw gemeentelijk logo in gebruik genomen en heeft elk gezin een tas met enkele attenties ontvangen.

Naast de verhoging van de gemeentelijke subsidies met 50% voor de corona-jaren 2020 en 2021, ontvingen onze erkende verenigingen midden 2021 nogmaals een extra gemeentelijke betoelaging ten bedrage van 50% van hun jaarlijkse subsidie. Hiermee wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat de financiële gezondheid en continuïteit van onze verenigingen, die hun activiteiten, werking en organisaties noodgedwongen gedurende twee jaar ernstig beperkt zagen, verzekerd wordt.

Eind augustus was er in de tuin van het gemeentehuis een coronaproof ‘Festivolt’, waar alle aanwezigen, jong en ouder, bijzonder hebben van genoten.

Natuurlijk was het de bedoeling om 2021 uit te wuiven en het nieuwe jaar in te zetten met een feestelijke nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Helaas kan ook dat in de gegeven omstandigheden niet doorgaan.

Het begin van een nieuw jaar is traditioneel het moment waarop we terugblikken, maar ook vol vertrouwen uitkijken naar wat de toekomst brengt.

In 2022 zullen de opgestarte riolerings- en wegenwerken in de Berchemstraat, de Pontstraat en de Parklaan worden afgerond. Aansluitend zal ook de Dwarsstraat en de Bloemenlaan volledig worden vernieuwd, net zoals de Rozenlaan en het resterende gedeelte van de Pontstraat. De asfaltering van de Molenstraat en de Zonnestraat wordt vernieuwd. Het reeds lang aanslepende dossier Manillestraat zal hopelijk dit jaar eindelijk kunnen worden aanbesteed en opgestart. Ook de volledige heraanleg van het deel van de Grote Herreweg gelegen tussen de Rijerstraat en het rond punt met Herpelgem/Molenstraat staat op de agenda van 2022.

2022 kondigt zich echter ook aan als een bijzonder interessant en boeiend jaar met het oog op de verdere toekomst van onze gemeente.

Wie de actualiteit volgt, weet dat de hogere overheid aanstuurt op een schaalvergroting van gemeenten. Fusies van gemeenten gebeuren momenteel nog vrijwillig en aangemoedigd door een premie ten bedrage van 500 euro schuldafbouw/inwoner, maar de verwachting (of vrees) is dat deze fusiedruk in de toekomst alleen maar zal toenemen en mogelijks opnieuw aanleiding zal geven tot een operatie van verplichte fusies. Dit verklaart waarom de aankondigingen van vrijwillige fusies van gemeenten elkaar momenteel frequenter en sneller opvolgen.

De tendens naar schaalvergroting en meer centralisatie is al enige tijd merkbaar in andere sectoren. In de bank- en verzekeringssector is de fusie en afbouw van kantoren al langer een gegeven. In het bedrijfsleven zijn overnames en samenwerkingsverbanden aan de orde van de dag. Ziekenhuizen ondergaan fusies en streven naar specialisatie.

Telkens zoekt men daarbij naar meer professionalisme, toegenomen efficiëntie en interessante synergiën om de mondiger geworden klant op de best mogelijke manier ten dienste te kunnen zijn.

Ook politieke bestuursorganen ontsnappen niet aan deze maatschappelijke evolutie.

Het besturen van een gemeente kent een snel groeiende complexiteit die een steeds grotere professionaliteit vraagt van zij die bestuursverantwoordelijkheid dragen.

De lokale besturen krijgen meer en meer autonomie en zeggenschap door de hogere overheid toegekend. Daarmee gaan verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opdrachten gepaard die steeds vaker de inzet vereisen van gespecialiseerd personeel, waarover evenwel niet alle gemeenten kunnen beschikken. Meer dan dit vroeger het geval was, zijn gemeenten dan ook afhankelijk van externe personeelscapaciteit om dossiers voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.

Naast een doorgedreven specialisatie wordt van de gemeenten ook in steeds belangrijker mate een verdere digitalisering verondersteld en een ruimere dienstverlening die zo goed mogelijk kan beantwoorden aan de toegenomen verwachtingen van de - terecht - kritische burger.

Binnen onze Politiezone ‘Vlaamse Ardennen’ bestaat op vandaag al een intense en goede samenwerking. De verschillende gemeenten en stad kennen al dezelfde politiereglementen en gedurende de hele corona-periode werden alle beslissingen in de intergemeentelijke veiligheidscel in onderlinge consensus genomen. 

Zoals u al uit de pers heeft vernomen heeft ons gemeentebestuur daarom beslist om, samen met de andere gemeentebesturen van onze politiezone (Oudenaarde, Kruisem en Wortegem-Petegem), een onafhankelijk studiebureau aan te stellen dat de vermelde toekomstige uitdagingen in kaart zal brengen en de mogelijkheden en effecten van een eventuele verdergaande samenwerking of zelfs fusie grondig zal onderzoeken, om op die manier de voor- en nadelen hiervan duidelijk op een rijtje te zetten.

Er zal hierover ook een ruime informatiecampagne worden opgezet en een brede participatie worden georganiseerd zodat alle inwoners zullen worden uitgenodigd hierover hun zeg te doen. U mag er dus op rekenen dat u hierbij nauw betrokken zal worden.

Een gemeente besturen is ook op een geïnformeerde en beredeneerde manier vooruitkijken naar de toekomst. Gelet op de evoluties en uitdagingen waar wij voor staan, is het zelfs onze plicht om dergelijke oefening te maken en met de omliggende gemeenten tenminste deze haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren door een neutraal studiebureau, en in samenspraak en overleg met onze inwoners. Alleen op die manier kan vervolgens op een geïnformeerde, overlegde en weloverwogen manier de beste beslissing worden genomen, steeds in het belang van Kluisbergen en al zijn inwoners.

phw

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en boeiend 2022!

 

Uw burgemeester

 

Philippe Willequet