Belastingen, retributies en reglementen

Belastingen

Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma’s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van de lokale overheid te financieren.

Retributies

Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar u zèlf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.