Printvriendelijke versie

Maaien van bermen en graskanten

Bloeiende planten, grassen en kruiden trekken heel wat insecten aan op zoek naar een beschutte leefplaats en voedsel. Zij trekken op hun beurt weer dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. In eentonige grasbermen kunnen dieren, zeker insecten, niet overleven. Zij hebben schrale, kruidenrijke wegbermen nodig.Maaien van bermen

De laatste tijd wordt helaas steeds meer vastgesteld dat sommige bermen/graskanten of delen ervan door inwoners gemaaid of zelfs met biociden behandeld worden. Dit heeft een nefaste impact op de natuurwaarde van de bermen.

Het komt er in grote lijnen op neer dat:

  • inwoners niet op eigen initiatief mogen overgaan tot het maaien van de bermvegetatie omdat ze in hun ogen onvoldoende onderhouden worden. Het voortijdig maaien van bermen of graskanten door particulieren leidt immers tot verruiging van de bermvegetatie omdat het maaisel dikwijls niet wordt afgevoerd en er niet op het juiste moment wordt gemaaid. Woekeronkruiden zoals brandnetel kunnen niet besteden worden door er grasmaaisel op te deponeren. Integendeel, dit heeft een averechts effect.
  • het gebruik van biociden op bermen verboden is.
  • bermen niet vóór 15 juni mogen gemaaid worden door de bermbeheerder. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.


Terug naar alle nieuws