Verwarmingstoelage

Indien u een laag inkomen hebt, kan u via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kan u een deel van de hogere energiekosten terugkrijgen.

Meer info

 • De programmawet van 27/12/2004
 • De wet houdende de diverse bepalingen van 20 juli 2005
 • De omzendbrief van 17 augustus 2005
 • De omzendbrief van 10 augustus 2006
 • Het K.B. van 1 april 2007
 • De omzendbrief van 29 augustus 2008
 • De omzendbrief van 14 januari 2010

Voorwaarden

De toelage is aan strikte voorwaarden gebonden.

 • u verwarmt uw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, geleverd tussen 01.01.2012 en 31.12.2012.  (niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas of butaangas in fless)
 • u behoort tot één van de volgende categorieën:
  categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte en invaliditeitsverzekering
  u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, met andere woorden u ontvangt een tegemoetkoming als
          -  WIGW 
          -  kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
          -  langdurig werkloze (sinds meer dan 1 jaar), ouder dan 50 jaar
          -  gerechtigde op IGO of GIB
          -  gerechtigde op een uitkering voor gehandicapten
          -  leefloongerechtigde
          -  gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon en uw gezinsinkomen
             is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.
 • en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen
  categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
  uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18.730,66 EUR, verhoogd met 3.467,55 EUR per persoon ten laste. 
  categorie 3: de personen met schuldenoverlast
  u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Procedure

U doet uw aanvraag  bij de sociale dienst binnen de 60 dagen na de levering van uw verwarming. U brengt onderstaande documenten mee. Uw dossier wordt behandeld op de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn en enkele dagen nadien wordt u schriftelijk verwittigd. Bij een positieve beslissing wordt het bedrag binnen de 3 weken overgeschreven op uw zichtrekening.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • uw bewijs van uw gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, recente loonfiche, attest van ontvangen sociale uitkeringen)
 • de factuur van de levering
 • uw bankrekeningnummer
 • uw vignet van uw mutualiteit

Bedrag

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er max. 1500l brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenging van een verwarmingstoelage van maximum 210,00 EURO

Sociale Dienst

Parklaan 16
Kluisbergen
T 055 23 16 39
F 055 23 16 59
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

namiddag op afpraak