Printvriendelijke versie

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2019018295 (pdf, 197.9 kB)

  Onderwerp: het plaatsen van een nieuwe windmolen
  Ligging: Berchemstraat 172, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 13/04/2019
 • OMV_2019016679 (pdf, 194.7 kB)

  Onderwerp: nieuwbouw van een rundveestal + veranderen en hernieuwen van de exploitatie van een landbouwbedrijf
  Ligging: Meersestraat 13, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 08/03/2019 tot 06/04/2019
 • OMV_2019018707 (pdf, 194.0 kB)

  Onderwerp: functiewijziging van een woning naar een woning met 8 tijdelijke verblijfseenheden.
  Ligging: Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 15/02/2019 tot 16/03/2019

Melding

Beslissing

 • OMV_2019011008 (pdf, 270.5 kB)

  Onderwerp: het plaatsen van een houten garage/tuinberging in de achtertuin
  Ligging: Kapellestraat 65, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019
 • OMV_2019023619 (pdf, 143.5 kB)

  Onderwerp: het kappen van 245 + 15 bomen langsheen de Molenstraat op de site Herpelgem (voormalige electriciteitscentrale)
  Ligging: Afdeling 45043, sectie A, perceel 216H
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019
 • OMV_2018159752 (pdf, 146.7 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een garage ipv carport
  Ligging: Meersestraat 28B, Meersestraat 28C, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019
 • OMV_20190022711 (pdf, 211.6 kB)

  Onderwerp: verbouwen en heel beperkt uitbreiden van een deel van de woongebouwen (vleugel 1 en vleugel 2) tot een hotel met 8 kamers binnen een bestaand gebouwencomplex met erfgoedwaarde met als huidige functie woning en feestzaal
  Ligging: Avelgemstraat 6, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/03/2019 tot 11/04/2019
 • OMV_2018119319 (pdf, 211.1 kB)

  Onderwerp: verbouwen van een stalling/berging
  Ligging: Veerstraat 3, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/03/2019 tot 11/04/2019
 • OMV_2019001396 (pdf, 211.1 kB)

  Onderwerp: kappen van 4 kaprijpe populieren
  Ligging: Afdeling 45018, sectie A, perceel 636A
  Periode bekendmaking: 07/03/2019 tot 11/04/2019
 • OMV_2019017011 (pdf, 211.1 kB)

  Onderwerp: kappen van bomen
  Ligging: Kalkovenstraat 7, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/03/2019 tot 11/04/2019
 • OMV_2018119556 (pdf, 212.1 kB)

  Onderwerp: verbouwing van 2 bijgebouwen tot twee vakantiewoningen + kantoorruimte
  Ligging: Zeelstraat 5, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 04/03/2019 tot 08/04/2019
 • OMV_2018111969 (pdf, 216.8 kB)

  Onderwerp: verkaveling Grote Herreweg te Kluisbergen
  Ligging: Afdeling 45043, sectie A, perceel 326A, 327A, 328A, 329A, 330D, 333C, 334/02A, 334H, 339/02C, 339D, 340A, 354H, 367H
  Periode bekendmaking: 4/3/2019 tot 8/4/2019
 • OMV_2018087172 (pdf, 282.2 kB)

  Onderwerp: Ontsluitingsstructuur tussen N8 Oudenaardebaan en Molenstraat te Kluisbergen
  Ligging: Afdeling 45002, sectie A, perceel 739E5, 739P5, 739R5, 739S5, 739Y4, 751G, 754P - Afdeling 45043, sectie A, perceel 119B, 131E, 179B, 203E, 216H, 220A, 249W, 303B, 36C, 36E, 7D, 8C
  Periode bekendmaking: 15/02/2019 tot 22/03/2019
 • OMV_2018129351 (pdf, 211.2 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met platte bedaking
  Ligging: Afdeling 45043, sectie B, perceel 501M
  Periode bekendmaking: 14/02/2019 tot 21/03/2019

MER-plicht

Andere

 • Openbaar onderzoek waterbeheerplan

  Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbe-heerkwesties, en over het tijdschema en werkpro-gramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  U kunt de documenten nalezen op www.volvanwa-ter.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
  Waterbeleidsnota 2020-2025
  De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
  Deel Visie
  Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbe-leidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  Deel Waterbeheerkwesties
  De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het opper-vlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbe-reidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027
  Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlak-tewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.
  Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van bur-gemeester en schepenen van uw gemeente. Wat gebeurt er met uw opmerking? Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus