Openbare onderzoeken en bekendmakingen

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”

Communicatie uitvoeringsbesluit coronacrisis mbt de omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering communiceerde het besluit ter uitvoering van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen rond de omgevingsvergunning gedurende deze coronacrisis.
In dit besluit worden een aantal maatregelen aangekondigd, met betrekking tot de afhandeling van omgevingsvergunningen in deze periode. Zo worden de vergunningstermijnen gedurende één maand aangepast en worden de lopende openbare onderzoeken met één maand opgeschort.

De volledige tekst kan je nalezen op:

https://mcusercontent.com/ea58fcb2bd12ca42c69cf93a6/files/fbd657ee-6bd6-4ee2-9ce0-ad7175053041/VR_2020_2403_DOC.0276_2_Startdatum_en_termijnen_verplichtingen_BVR.pdf
Ook verwijzen we naar de infopagina op VVSG:

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgeving
Hier kan je onder andere een overzicht vinden van de aangepast termijnen en een aangepast schema van procedures.

Wat betreft het Omgevingsloket zelf, is er impact naar de beroepstermijnen in het burgerloket en de publicatie-termijnen voor openbare onderzoeken en bekendmakingen in het publiek loket. Alle lopende openbare onderzoeken worden verwijderd van het publiek loket en de acties om een openbaar onderzoek te starten worden 'disabled' tot 24 april (en verlengd indien nodig) zodat er geen nieuwe openbare onderzoeken kunnen bijkomen.

We verwijzen hiernaar de communicatie van het omgevingsloket zelf via hun mailings en website:
Omgevingsloket.

Door de Coronamaatregelen werkt de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu voorlopig achter gesloten deuren. De dienstverlening wordt beperkt tot enkel de dringende zaken en enkel na afspraak.

 dienst Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu: 055 23 16 44 – stedenbouw@kluisbergen.be  

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

Melding

Beslissing

MER-plicht

In het Waalse Gewest loopt een publieke consultatie over volgende Waalse ontwerp-besluiten met bijhorend plan-milieueffectrapport (plan-MER):

- Het ontwerpbesluit van de Waalse regering over de sectorale voorwaarden voor windparken met vermogen van 0,5MW of meer

- Het ontwerp van Ministerieel Besluit met betrekking tot de akoestische studies van windturbineparken

Aan de publieke consultatie kunnen ook inwoners van Vlaamse gemeenten deelnemen.

Deze consultatie wordt op 18 mei afgesloten.

De ontwerpbesluiten bevatten specifieke maatregelen ter voorkoming en vermindering van hinder voor de omgeving, specifiek voor windmolenparken op Waals grondgebied, zoals wat betreft geluid, slagschaduw, veiligheid en biodiversiteit. Daarnaast is het ondermeer de bedoeling om Waalse methodieken m.b.t. geluid in akoestische studies van windmolenparken in het Waalse Gewest te harmoniseren. Het is dus niet de bedoeling om mogelijke locaties van installatie van de windturbines in Wallonië vast te leggen.

Meer informatie en documenten zijn beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ressources.html.

Indien u opmerkingen op deze ontwerpbesluiten heeft, kan u reageren tot en met 2 april. Via deze link vindt u meer informatie over de manier waarop en bij wie u kan reageren: http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/enquete-publique.html

Andere

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus