Printvriendelijke versie

Geen biociden of gewasverdelgingsmiddelen op grasbermen!

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er vaak geen “ongebruikte” plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats.

Doordat de wegen heel Vlaanderen doorkruisen vormen de bermen interessante verbindingsassen tussen de verschillende natuurgebieden. Dieren gebruiken bermen om zich te verplaatsen en nieuwe streken te koloniseren. Wegbermen spelen een cruciale rol om de natuurgebieden opnieuw met elkaar te verbinden.

De bloeiende planten, grassen en kruiden trekken heel wat insecten aan op zoek naar een beschutte leefplaats en voedsel. Zij trekken op hun beurt weer dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren, en amfibieën en reptielen. In eentonige grasbermen kunnen dieren, zeker insecten, niet overleven. Zij hebben schrale, kruidenrijke wegbermen nodig.

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen, 27 juni 1984, artikel 2 stipuleert dat het gebruik van biociden op bermen verboden is. Bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor het milieu en zijn dus onverenigbaar met een beheer dat er is op gericht om de natuurwaarde van een berm te verhogen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van pesticiden.

Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein. Ook als het onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen en op bermen geldt een verbod.

De laatste tijd wordt echter meer en meer vastgesteld dat sommige bermen of delen ervan behandeld werden met biociden. Dit heeft een nefaste impact op de natuurwaarde van de bermen.

De gemeentediensten zullen samen met de lokale politie verhoogd toezicht uitoefenen en de politie zal indien nodig proces-verbaal opmaken voor overtreders.Terug naar alle nieuws