Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Wat

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Meer info

Men kan een concessie aanvragen van 30 jaar / persoon in

 • volle grond
 • grafkelder
 • columbariumnis
 • urne in volle grond
 • urne in kelder

Het begraven van een lijkkist of een asurn in niet-geconcedeerde grond van 2 m² voor een periode van 10 jaar is gratis.   Na het verstrijken van voormelde periode van 10 jaar kan geen grafconcessie op dezelfde plaats worden toegestaan en kan het graf door het gemeentebestuur eenzijdig verwijderd worden.

Het bijzetten van een asurn in niet-geconcedeerde nis in een columbarium voor een periode van 10 jaar is gratis.   Na het verstrijken van voormelde periode van 10 jaar kan geen grafconcessie op dezelfde plaats worden toegestaan en kan de urne door het gemeentebestuur eenzijdig verwijderd worden.

Het verstrooien van de as van de overleden personen op de asverstrooiingsweide op de gemeentelijke begraafplaatsen is gratis.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
 • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

 • volle grond: 300,00 EUR
 • grafkelder*: 300,00 EUR
 • columbariumnis: 300,00 EUR
 • urne in volle grond: 300,00 EUR
 • urne in kelder: 300,00 EUR
 • naamplaatje herdenkingszuil strooiweide: 30;00 EUR

* te vermeerderen met de kosten voor de aankoop van een vooraf door de gemeente geplaatste:

 • grafkelder (voor bijzetting van max 2 pers): 1000,00 EUR
 • kelder urnenveld (voor bijzetting van max 2 pers): 320,00 EUR (inclusief lessenaarsdeksel en naamplaatje)
 • kelder urnenveld ( voor bijzetting van max 4 pers): 320,00 EUR

De ontgravingskosten van een stoffelijk overschot uit een volle grond of kelder en eventuele herbegraving wordt vastgelegd op 300,00 EUR (exclusief de kosten voor een eventueel nieuwe kist en verplaatsing van de grafmonumenten. Deze dienen door de verzoeker met een aannemer naar keuze geregeld te worden.)

Het ontgraven van een urne uit het urneveld of columbarium en eventuele herbegraving of bijzetting wordt vastgelegd op 100,00 EUR

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Retributiereglement betreffende de grafconcessies

Product type
Toelating
Doelgroep
BurgerOndernemingOrganisatie
Thema
Welzijn en Gezondheid