Complex Project Kluisbos

Beslissing richtlijnen MER

Naar aanleiding van de raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota complexproject Kluisbergen werd door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage een beslissing genomen over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die ik het MER moet worden opgenomen in het licht van het te nemen voorkeursbesluit voor het complex project ‘Kluisbos’. Deze beslissing dateert van 20 december 2019:

Complex Project Kluisbos

De gemeenteraad keurde op 1 juni 2017 de startbeslissing van het Complex Project Kluisbos goed.

Het complex project heeft als doelstelling te komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos, het publieke karakter van het bos en de relatie met de omliggende functies. Er moet een oplossing worden geboden voor diverse (ruimtelijke) problematieken:

  • de zonevreemdheid van de op de Kluisberg aanwezige bewoning, horeca en recreatie
  • de zonevreemdheid van het (gemeentelijk) recreatieoord ‘Kluisbos’
  • de in Europees natuurgebied gelegen, nog steeds geldende verkaveling uit 1963, waardoor het Kluisbos vorig najaar in het nieuws was.

Deze startbeslissing wordt nu gevolgd door een onderzoeksfase. Hierbij zullen alternatieven tot oplossing kunnen worden aangebracht, onderzocht en afgewogen tot het beste alternatief kan worden geselecteerd in een voorkeursbesluit.

Tijdens het verdere verloop van het complex project zal ruim worden gecommuniceerd en zal er gelegenheid tot inspraak worden geboden. Meer info hierover volgt dus zeker nog.