Subsidie voor buurtinitiatieven

De gemeente Kluisbergen kent een subsidie toe voor initiatieven die sociale contacten binnen een buurt en het gemeenschapsgevoel in de gemeente bevorderen.

Voorwaarden

De toelage geldt voor buurtinitiatieven.
De organisatie gebeurt door een groep, vereniging of wijkcomité of door een tijdelijke samenwerking van buurtbewoners.  
De initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of buurt, zijn minstens 18 jaar en zijn minstens met 3 personen.
Iedereen in de buurt krijgt toegang tot de activiteiten.

Procedure

De aanvraag gebeurt schriftelijk via het voorziene aanvraagformulier.
Voor initiatieven die plaatsvinden tussen 1 januari en 15 juli moet de aanvraag ten laatste 1 maand voor de aanvang van de activiteit.
Voor initiatieven die plaatsvinden tussen 16 juli en 31 december  moet de aanvraag gebeuren ten laatste op 15 augustus.
Ten laatste drie weken na de activiteit worden de nodige bewijsstukken ingediend.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing over de toekenning van de toelage.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 125,00 euro per organisatiecomité per buurtinitiatief.