Subsidie voor culturele en socioculturele verenigingen

De gemeente Kluisbergen kent subsidies toe aan Kluisbergense culturele of socio-culturele verenigingen die erkend zijn volgens het gemeentelijk reglement.

Meer info

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring via dit reglement dienen de verenigingen aan volgende criteria te voldoen:

  • erkend zijn als Kluisbergse culturele of socio-culturele vereniging volgens het gemeentelijk reglement voor erkenning van culturele of socio-culturele verenigingen
  • vóór 31 januari van het lopende jaar de subsidieaanvraag voor het afgelopen werkjaar overmaken aan het college van burgmeester en schepenen

Procedure

De vereniging ontvangt een subsidie op basis van een puntensysteem. De door een vereniging te ontvangen subsidie wordt bepaald door het aantal door de vereniging verzamelde punten te vermenigvuldigen met de waarde van een punt. De waarde van een punt wordt bepaald door het totaal beschikbare krediet te delen door het totaal aantal verzamelde punten (over alle verenigingen heen). Indien uit de berekening via het puntensysteem een subsidie wordt bekomen van minder dan 50 EUR, dan zal deze niet worden uitbetaald.

Het aanvraagdossier voor subsidie omvat voor alle verenigingen minstens:

  • een algemeen overzicht van de activiteiten van de vereniging tijdens het voorbije werkjaar
  •  een administratief luik met adresgegevens, ledenaantal,…
  •  een uitgebreid werkingsverslag indienen met:
    • specifieke omschrijving van elke activiteit
    • de nodige bewijsstukken

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds aanvullende info opvragen om de juistheid van het werkingsverslag te controleren.

De erkende verenigingen zullen jaarlijks een subsidieaanvraagformulier ontvangen van de gemeentelijke administratie.

Het definitieve voorstel van subsidiëring wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd, die de eindbeslissing neemt.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidies worden aangevraagd.