Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Wat

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 'beschermde afnemer',

Het sociaal tarief

 • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen
 • is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn een opsomming van categorieën die van toepassing zijn voor het Vlaamse gewest.

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen

 • van het OCMW (categorie 1):
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2A):
 • van de Zorgkas (categorie 2B)
 • van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) (categorie 2C)
 • van de Federale Pensioendienst (categorie 3):
  • inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’)
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Categorie 4. U hebt recht op sociaal tarief voor aardgas als u huurder bent van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie in een gebouw dat verhuurd wordt door
  • sociale huisvestingsmaatschappij
  • gewestelijke huisvestingsmaatschappij
  • sociaal verhuurkantoor erkend door het Vlaams Woningfonds
  • OCMW.
 • Nieuw: van 1 februari 2021 tot 31 december 2021 zullen personen die een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen krijgen en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), ook tijdelijk recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 (2A, 2B, 2C), 3en personen met een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen die tijdelijk recht hebben. Hiervoor moet u dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, hebt u ook recht op het sociaal tarief. Maar u krijgt het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

De FOD Economie kent het sociaal tarief toe vanaf de eerste dag van het kwartaal of trimester waarin de beslissing valt dat een persoon behoort tot categorie 1, 2 of 3, en dit telkens tot op het einde van het jaar.

Sinds 15 maart 2019 kan het sociaal tarief retroactief toegekend worden. Dit kan voor maximaal 2 jaar (te rekenen vanaf de datum waarop de leverancier de ingangsdatum van de beslissing doorkreeg waarop iemand het recht kreeg) en enkel voor de periode dat de leverancier bij de rechthebbende heeft geleverd.

Bedrag

Voor aardgas bestaat er 1 sociaal tarief.

Voor elektriciteit bestaan er 3 soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) bepaalt en publiceert de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden (sinds 1-7-2020) om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.
Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger
Thema
Milieu en Energie