×

De KluisKaravan voor ouders

De coronaperiode is een periode waarin onze veerkracht serieuze opdoffers kent. Niet alleen voor volwassenen is deze periode een hele uitdaging, ook onze jongeren hebben het moeilijk. Daarom wil Kluisbergen, met het project ‘de KluisKaravan’, het mentaal welbevinden en de veerkracht van de jongeren tussen 10 en 18 jaar versterken.

In een notendop

Kluisbergen telt zo’n 700-tal jongeren tussen 10 en 18 jaar. Speciaal voor hen riepen we de KluisKaravan in het leven. De caravan zal dienen als mobiele ontmoetingsplaats en zal de gemeente doorkruisen. Hier zullen de jongeren terecht kunnen om andere jongeren te leren kennen, maar zeker ook met hun vragen, voor een babbel of een luisterend oor.

Er zullen ook tal van activiteiten georganiseerd worden om de veerkracht bij jongeren te versterken. We gaan actief in gesprek met de jongeren, voorzien een laagdrempelig vrijetijdsaanbod en leiden verschillende jongeren op zodat ze ook elkaar kunnen helpen.

Doelgroep

De KluisKaravan richt zich voornamelijk naar jongeren tussen 10 en 18 jaar, opgesplitst in 3 leeftijdscategorieën:

 • 10-12 jaar
 • 13-15 jaar
 • 16-18 jaar

Op basis van de beoogde doelgroep worden de acties aangepast aan de leefomgeving van de jongeren.

Doelstellingen

 1. Detecteren van problemen

Kluisbergen wil de kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren in de gemeente bespreekbaar maken. Aanvullend op wat er op school wordt gedetecteerd (ook uit naburige gemeenten) worden warme plekken gecreëerd waar jongeren zich veilig voelen om te zeggen wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen.

De caravan heeft een antennefunctie. Elke Kluisbergense jongere is er welkom. Maar er wordt voornamelijk gefocust op jongeren met verlaagde veerkracht die via de werking van de caravan, de tools en mogelijkheden aangereikt krijgen om aan zelfzorg te doen en waarbij de drempel naar professionele hulpverlening verlaagd wordt.

 1. Correct doorverwijzen

Jamie, welzijnswerker in Kluisbergen, kan na het gesprek en indien nodig, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Hiervoor worden doorverwijskaartjes ontwikkeld die meegegeven worden met de jongeren. Op die manier vinden ze makkelijker de weg naar de juiste hulpverlening.

Voor jongeren die de middelen niet hebben om gespecialiseerde hulp te betalen, wordt er doorverwezen naar bv. JAC, CCG, eerstelijnspsychologen … Maar er kan ook via het lokaal bestuur een regeling getroffen om deze hulpverlening alsnog financieel te ondersteunen, al dan niet met een bijdrage van de jongere in kwestie. Een langdurig financieel engagement is dit echter niet.

 1. Kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Kluisbergen wil het taboe rond mentale problemen doorbreken. De caravan moet voor jongeren een vertrouwde plek worden waar ze terecht kunnen voor een babbel, een ontmoeting of een hulpvraag. Ontmoeting en sociaal contact met andere leeftijdsgenoten zorgen ervoor dat ze de mogelijkheid hebben om over hun problemen te praten. Door de partners (zoals bv. jeugdbewegingen) hierin actief te betrekken, krijgt mentale gezondheid een plaats binnen de dagdagelijkse leefomgeving van de jongeren.

 1. Drempels wegwerken

Door outreachend te werken via laagdrempelige activiteiten en zichtbaar aanwezig te zijn in de gemeente, hopen we jongeren te overtuigen om elkaar bij de caravan te ontmoeten. Ook willen we de drempel zo laag mogelijk maken om te praten over hun problemen.

De KluisKaravan is een project voor en door jongeren. We betrekken de jongeren zoveel mogelijk bij het verloop van ons project en dit van bij de start.

 1. Jongeren weerbaar maken

Kluisbergen wil dat jongeren voldoende veerkrachtig in het leven staan. Je goed in je vel voelen is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De veerkracht van de jongeren staat onder druk. Met de KluisKaravan wordt er opnieuw perspectief en ontmoeting gecreëerd en wordt de weerbaarheid van de jongeren versterkt.

Acties

De jongeren zijn van bij de start van het project betrokken om zo al een eerste drempel weg te werken. De caravan trekt naar de verschillende dorpskernen of naar verschillende plekken waar jongeren vaak vertoeven in de gemeente (speel- en sporttereinen, schoolomgevingen, wijken …). Er wordt per maand een planning opgemaakt zodat de jongeren vooraf weten wanneer de caravan waar zal zijn.

De chauffeur van de caravan, Jamie is het eerste aanspreekpunt van de jongeren. Ze trekt vanuit een outreachend perspectief de straat op en onderneemt tal van acties om de veerkracht bij de jongeren te versterken. Jamie zal hiervoor samenwerken met verschillende vrijwilligers om het aanbod te verruimen.

De acties kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieën:

 1. In gesprek gaan met jongeren

Een belangrijke actie van Jamie is het actief in gesprek gaan met de jongeren (al dan niet samen met ouders). Het is van in het begin belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen Jamie en de jongeren. Ze moedigt de jongeren ook aan om in gesprek te gaan met elkaar. Bij een gesprek kan Jamie al een eerste keer polsen naar het mentaal welbevinden van de jongere. Indien nodig kan er, aan de hand van de project-specifieke sociale kaart (doorverwijskaartje), doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening.

 1. Creëren van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod

Jamie zal in bepaalde buurten of wijken waar het collectieve vrije tijdsaanbod onvoldoende gekend is, laagdrempelige (sportieve, culturele …) activiteiten organiseren, zo mogelijk in samenwerking met lokale partners. Zo worden de jongeren getrokken naar de caravan en wordt ze geassocieerd met iets leuk.

 1. Onderwijs en vorming

Het is belangrijk om voor dit project een voldoende groot (lokaal) draagvlak te creëren en om het duurzaam te verankeren in de samenleving. Daarom wordt er geïnvesteerd in de vorming van de lokale partners, jeugdadviseurs en leerkrachten. Maar ook jongeren zullen hierover opgeleid worden zodat ze op hun beurt kunnen fungeren als aanspreekpunt. Als jongeren elkaar kunnen helpen, wordt de drempel opnieuw verlaagd.

Verder zullen de lesmappen van Warme William (3e graad lager onderwijs) aangeboden worden aan de scholen in de gemeente, zodat leerkracht en leerling in gesprek kunnen gaan en bijleren over mentaal welbevinden, vriendschapsrelaties en luisteren naar elkaar.

Er wordt verder met de betrokken partners bekeken welke vormingen nog wenselijk zijn. De caravan zal geplaatst worden waar de vorming doorgaat (bv. vorming georganiseerd in lokalen jeugdvereniging of op school, dan staat caravan op het terrein of de speelplaats), zodat jongeren die de vorming volgen dit nadien kunnen nabespreken op het terras van de caravan en zodat de link wordt gemaakt: als je ergens mee zit, kan je terecht bij de caravan.

 1. Jongeren bevragen

De leefomgeving van de jongeren past zich voortdurend aan. De problemen waarmee jongeren worstelen dus ook. Daarom is het belangrijk dat de noden van jongeren steeds bevraagd worden. Op basis van de resultaten van de bevragingen kan het beleid continu bijgeschaafd worden.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Jamie van Heesch.

0473 17 03 04

Met de steun van

vo