Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Wat

In dit document vindt u allerlei informatie over verschillende aspecten van uw gemeente voor zover die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het document is opgebouwd uit drie delen. Namelijk het informatief deel, het richtinggevend deel en het bindend deel.

Het informatief deel

Heeft tot doel om de bestaande ruimtelijke structuren waaruit de gemeente is opgebouwd weer te geven.
Aan de hand van abstracte analyses wordt uit deze bestaande structuren afgeleid wat op dit moment knelpunten zijn en welke (ruimtelijke) problemen of knelpunten in de toekomst te verwachten zijn. Dit alles kadert binnen een bestaand beleid van andere omringende en hogere overheden. Van dit beleid is een beknopt overzicht opgenomen. Het resultaat van dit deel is een kaart met daarop weergegeven de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente Kluisbergen.

Het richtinggevend deel

Heeft tot doel om de krijtlijnen voor het ruimtelijke beleid van de gemeente uit te zetten voor de komende periode van 5 jaar. In dit deel vindt u dan ook concepten, plannen en doelstellingen voor het ruimtelijk beleid in uw gemeente. Sommige aspecten zijn uitgewerkt voor heel de gemeente, andere aspecten zijn bekeken op een lager schaalniveau binnen delen van de gemeente. Het resultaat van dit deel is een kaart met daarop weergegeven de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Kluisbergen voor de komende 5 jaar, of langer tot het structuurplan herzien is.

Het bindend deel

Heeft tot doel om de belangrijkste onderdelen van de gewenste ruimtelijke structuur vast te leggen voor de overheid. In dit deel wordt aangegeven welke acties en plannen de gemeente zal uitvoeren om het ruimtelijk beleid vorm te geven. Het resultaat is een prioriteitenlijst waarin is aangegeven welke maatregelen voor de overheid bindend zijn.

Procedure

De procedure voor de opmaak van een structuurplan is op te delen in twee stukken. Pas vanaf de opmaak van het ontwerpstructuurplan bepaalt het decreet van 18 mei 1999 houdende ruimtelijke ordening hoe de procedure moet verlopen. Op die manier kunnen we spreken van een 'informele' eerste fasen een 'formele' volgende fase.Tijdens de informele fase kunnen procesnota, startnota, eventuele deelstudies en het voorontwerp uitgewerkt worden na eigen goeddunken van de gemeente en de ontwerper. Na advies van de GECORO op het voorontwerp structuurplan start de formele fase. Hier bepaalt het decreet welke stappen binnen welke termijnen moeten gebeuren. De formele fase kan beschouwd worden als de goedkeuringsprocedure van het structuurplan.

Raadplegen

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen definitief goedgekeurd op 17 juni 2010.

Hieronder kan u het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kluisbergen raadplegen.