Rond Ronse

‘Rond Ronse’ zoekt een antwoord op de verkeerssituatie in Ronse waar de N60 door het centrum dendert. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid. We onderzoeken een betere verbinding waarbij we sluipverkeer van vrachtwagens mijden, veilige schoolomgevingen willen creëren en fietsers opnieuw meer  ruimte geven. Onder de noemer ‘Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, Muziekberg en Koppenberg’ werken we ook aan de versterking van waardevolle natuur- en landschapselementen in de hele regio.

Op zoek naar versterking van natuur en landschap

Met Rond Ronse wordt er niet enkel werk gemaakt van een mobiliteitsoplossing voor de streek. Onder de naam ‘Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, Muziekberg en Koppenberg’ kijken we ook hoe we de waardevolle landschaps- en natuurelementen in Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde en Ronse kunnen behouden en versterken. Een van de belangrijkste ambities daarbij is het voorzien van ruimte voor extra bos. 

In het onderzoek naar meer bos in de regio, wordt er rekening gehouden met veel aspecten. Zo wordt er bijvoorbeeld op zoek gegaan naar een evenwicht tussen erfgoed- en landschapswaarden. Ook naar de economische functies van het landschap zoals landbouw en bosbouw worden bekeken. Al die aspecten worden gelijktijdig en samen bestudeerd. De plannen voor het versterken van de huidige bossen zullen daarom rekening houden met waardevolle uitzichten, landschappen en de impact op de landbouwactiviteiten. In het milieu- en het landbouweffectenrapport zullen al die aspecten verder in detail onderzocht worden.

De tweede versie van de scopingnota

De tweede scopingnota bouwt verder op de startnota (mei 2019) en de eerste scopingnota (juni 2020), die in vorige fases werden opgemaakt en gepubliceerd.

Deze tweede scopingnota is een onderzoeksdocument waarin de adviezen, reacties en opmerkingen uit de eerste inspraakperiode van Rond Ronse verwerkt werden. In deze nota wordt verduidelijkt wat de bijkomende aandachtspunten zijn in functie van het effectenonderzoek, later in het proces.

Deze tweede versie van de scopingnota houdt rekening met alle opmerkingen, bezwaren en adviezen die we verzamelden tijdens de afgelopen inspraakperiodes.

Wat staat er nu precies in deze tweede scopingnota uitgelegd?

 • De redelijkheidstoets. Deze toets ging aan de hand van enkele criteria na of een alternatief wel redelijk was en verder onderzocht kon worden. Na de redelijkheidstoets konden verschillende onredelijke alternatieven geschrapt worden.
   
 • De mobiliteitsalternatieven: dit zijn de verzamelde alternatieven die een oplossing kunnen bieden voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse.
   
 • De zoekzones die op tafel liggen om de natuur te versterken: het gaat over een 100-tal zoekzones waar mogelijk extra bossen kunnen komen.
   
 • De beoordelingsmethoden: deze methoden lichten toe hoe de impact op het geluid, licht, biodiversiteit, trillingen … in een verdere fase onderzocht worden.
   
 • De ontwerpnota geeft meer gedetailleerde informatie over de uitgangspunten en de technische randvoorwaarden van de alternatieven.