Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid.

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet of een decreetbepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze tot de bevoegdheid van de OCMW-raad.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over:

  • het beleid van het OCMW;
  • het inwendig bestuur;
  • arbeidsreglementen;
  • richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun.

De OCMW-raad kan, onder bepaaldevoorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. Een aantal bevoegdheden zijn niet vatbaar voor delegatie.