×

Openbaar onderzoek wijziging Voetweg 28

OPENBAAR ONDERZOEK

Wijziging voetweg nr. 28 te Ruien

Op 22 december 2022 werd het voornemen om de voetweg nr. 28 te Ruien te wijzigen door de gemeenteraad goedgekeurd. Tegelijkertijd werd ook het ontwerp van rooilijnplan, i.f.v. het wijzigen van de bestaande rooilijn van de insteekweg van de Grote Herreweg ter hoogte van de huisnummers Grote Herreweg 34, 34A en 36 en gelegen op een deel van de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B en nr. 669M, 669S, 669R en 668F, voorlopig vastgesteld.

Zowel het voornemen tot wijzigen van de voetweg nr. 28 als het wijzigen van de rooilijn worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen brengt ter kennis van de bevolking dat het dossier (aanpassing van de rooilijn en wijziging van voetweg nr. 28) op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 16 januari 2023 tot en met 15 februari 2023. Wie omtrent dit ontwerp van rooilijnplan en/of het voornemen tot wijziging van de voetweg nr. 28 bezwaren of opmerkingen heeft, moet deze schriftelijk per aangetekende brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen) of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen), uiterlijk op 15 februari 2023.

Op basis van art. 13, §3 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, verzocht het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad te beraadslagen over de erkenning van de weg gelegen te Kluisbergen/Ruien zijnde de  insteekweg van de Grote Herreweg gelegen op een deel van de percelen kadastraal gekend  als afdeling 1, sectie B en nr. 669M, 669S, 669R en 668F als gemeenteweg op grond van langdurig publiek gebruik.

De weg waarvan sprake werd op het opmetingsplan van beëdigd landmeter-expert Patrick Ducatillon dd.26.12.2020 aangeduid met volle zwarte lijn. Het betreft een weg uit steenslagverharding met een breedte van +/- 3m. Op de weg is tevens een voetweg met breedte van 1,5m gelegen (voetweg nr. 28). De weg is over de breedte van 3m al langer dan 30 jaar in publiek gebruik en wordt ook al langer dan 30 jaar over zijn volledige breedte onderhouden door de gemeente Kluisbergen.

Het verzoekschrift bevat volgende bijlagen:

-           Opmetingsplan van beëdigd landmeter Patrick Ducatillon dd. 26.12.2020

-           Verkavelingsvergunning uit 1984 waarbij de weg werd opgenomen in administratieve documenten

-           Advies van beëdigd landmeter-expert Patrick Ducatillon

-           Advies van de provincie Oost-Vlaanderen

 

Het langdurig gebruik en de publiek toegankelijke staat van de weg worden bewezen a.d.h.v. fotomateriaal.

 

In zitting van 29 september 2021 werd door de gemeenteraad beslist het 30-jarig gebruik door publiek van de insteekweg t.h.v. de Grote Herreweg nr.34, nr. 34a en nr. 36 te aanvaarden.

 

Door de beëdigd landmeter Patrick Ducatillon werd in opdracht van het college een gemeentelijk rooilijnplan opgemaakt.

Het gemeentelijk rooilijnplan bevat volgende documenten:

  • de actuele rooilijn van de gemeenteweg: document ‘Opmetingsplan’.
  • de toekomstige rooilijn van de gemeenteweg: document ‘Rooilijnplan 22’, opgemaakt op 16 mei 2022 door beëdigd landmeter Patrick Ducatillon.
  • Begeleidend schrijven van de beëdigd landmeter Patrick Ducatillon.
  • Lijst met getroffen kadastrale percelen met eigendomsgegevens en berekening eventuele waardevermindering of waardevermeerdering.

Hieronder kan je de nodige documenten betreffende dit onderzoek terugvinden.