Schrappen woonuitbreidingsgebieden

Kluisbergen omvat vandaag vijf woonuitbreidingsgebieden (WUG), één in het hoofddorp Berchem, drie in de woonkern Ruien en één in de niet
geselecteerde kern van Kwaremont. Uit het informatief gedeelte van het GRS blijkt uit de confrontatie van de woonbehoefte en de reeds gerealiseerde
woongelegenheden in Kluisbergen dat het aanbod aan bouwmogelijkheden de provinciale taakstelling ruimschoots overschrijdt.
De woonbehoeftestudie van het GRS kan geen nood tot de aansnijding van een WUG aantonen. Het GRS bepaalt dan ook dat indien deze behoefte in
latere planperiodes zou ontstaan, het WUG “De Pacht” te Ruien als prioritair aan te snijden WUG wordt vooropgesteld. Dit omwille van de centrale
ligging als ingesloten gebied in de woonkern Ruien. De overige WUG dienen volgens het GRS niet behouden te worden en dienen dan ook geschrapt te
worden.
Het GRS geeft aldus aan dat er een RUP dient opgesteld te worden voor het schrappen van de WUG, met uitzondering van “De Pacht”. De nieuwe
bestemming van deze gebieden is agrarisch, met uitzondering van het ecologisch waardevolle deel van het WUG te Berchem. Lokaal kan het
plangebied worden uitgebreid ten einde gebiedsdekkend andere ruimtevragen op te lossen.