Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 2009 voorziet in uitvoeringsplannen op de drie bestuurlijke niveau's: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Belangrijk hierbij is dat de voorschriften van lagere planniveau's niet kunnen afwijken van die van hogere planniveau's.

Een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen. Het is de bedoeling om voor de percelen die binnen het RUP gelegen zijn, te bepalen wat kan en wat niet. Eens een RUP werd goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen i.v.m. het ruimtelijk functioneren van de gemeente zijn weergegeven.

Het is echter niet de bedoeling om de gemeente volledig te bedekken met ruimtelijke uitvoeringsplannen; RUP's worden enkel opgemaakt als het noodzakelijk is om de bestemmingen van het gewestplan te wijzigen, vaak omdat de bestemming achterhaald is. 

Bij de opmaak van dergelijke RUP's wordt getracht om van in het begin een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Naast een intense medewerking van gemeente en het Vlaamse Gewest wordt ook de bevolking op verschillende tijdstippen bij het planproces betrokken.  

Elementen van een RUP 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat 7 delen:

  1. Een grafisch plan met afbakening van welk gebied(en) het plan van toepassing is.
  2. De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, de inrichting en/of het beheer en desgevallend de normen vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
  3. De weergave van de feitelijke en juridische toestand.
  4. De relatie met het ruimtelijk structuurplan(nen) waarvan het een uitvoering is.
  5. In voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven werden.
  6. In voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidrapport of andere verplicht voorgeschreven effectenrapport.
  7. In voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeiding (art. 2.6.1), een planbatenheffing (art 2.6.4) of een compensatie, vermeld in boek6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Overzicht gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)