Adviesraden

Een adviesraad is “elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad wordt mee belast een advies te formuleren over één of meer vraagstukken”. De adviesraden hebben een louter adviserende taak en kunnen nooit zelf beslissen over het aan hen voor advies voorgelegde probleem.

De instelling van deze adviesraden is facultatief, dit in tegenstelling tot adviesraden die op basis van specifieke wetten of decreten moeten worden opgericht, zoals onder meer de GECORO, de sportraad, de cultuurraad, de jeugdraad, …

Bij de instelling van adviesraden hebben de gemeenteraden een grote mate van vrijheid. Zo kunnen zij zelf bij reglement de samenstelling, de representativiteit en de werking van de raden bepalen. Artikel 200 van het Gemeentedecreet voorziet wel in enkele modaliteiten:

  • ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, zo niet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht;
  • gemeenteraadsleden en leden van het schepencollege mogen geen stemgerechtigd lid zijn van deze adviesraden;
  • de gemeenteraad moet uitdrukkelijk vaststellen op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld en hij moet er over waken dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht;
  • verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Een overzicht