Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het schoolbestuur heeft afspraken gemaakt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het Gemeenschapsonderwijs Oudenaarde-Geraardsbergen.

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Het CLB werkt:

 • onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
 • kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
 • multidisciplinair;
 • binnen de regels van het beroepsgeheim;
 • met respect voor het pedagogisch project van de school.

Contactgegevens

Frederic Bruneellaan 55
9600 Ronse
055 21 30 78

Het team

Directie

Nils Strumane, 055 33 74 70 of 0468 10 18 47

Medewerkers

Elien Tavernier, psycho-pedagogisch consulent (onze contactpersoon 0492 46 77 63 )
Brenda Callens, maatschappelijk assistent
Hadewig Dosfel, verpleegkundige
Linde Gevaert, dokter

Leerlingbegeleiding

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Vraaggestuurde begeleiding

 • Leren en Studeren
 • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs, ...
 • Het psychisch en sociaal functioneren: dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen, …
 • Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualiteit, …

Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan.

Verplichte leerlingenbegeleiding

 • De controle op de leerplicht
 • De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:
  • als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte;
  • het CLB  biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen
 • De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.

Preventieve gezondheidszorg

De medische begeleiding bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische maatregelen. Het medisch consult gebeurt door dr. Linde Gevaert, mevr. Ann-Sophie Roobrouck (kleuters) en mevr. Charlotte Dubois (lager).

De data van de medische consulten worden tijdig aan de ouders meegedeeld.

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. Volgende vaccinaties worden toegediend:

 • 1ste leerjaar: difterie, tetanus, polio, kinkhoest
 • 5de leerjaar: mazelen, bof, rode hond

De huisarts, de ouders of de directeur van de school hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten. Het CLB treft dan de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Hieronder vindt u de lijst van verplicht te melden infectieziekten.

 • anthrax
 • botulisme
 • brucellose
 • salmonella typhi of salmonella paratyphi
 • cholera
 • chikungunya
 • dengue
 • difterie
 • enterohemorragische e.Coli
 • gastro-enterritis (bij epidemische verheffing in een collectiviteit)
 • gele koorts
 • gonorroe
 • haemophilus influenzae type B invasieve infecties
 • hepatitis A
 • hepatitis B (acuut)
 • humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza
 • legianellose
 • malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op Belgisch grondgebied, inclusief (lucht)havens
 • mazelen
 • meningokokken invasieve infecties
 • pertussis
 • pest
 • pokken
 • poliomyelitis
 • psittacose
 • Q-koorts
 • rabiës
 • SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
 • syphilis
 • tuberculose
 • tularemie
 • virale hemorragische koorts
 • vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia tyhi-infectie)
 • voedselinfecties (vanaf 2 gevallen)
 • West Nilevirus

Het dossier

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.

Meer info over het CLB vindt u op www.clboudenaarde.be.