Kosten

Algemeen

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld en vraagt
geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.

De school biedt materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen of de  eindtermen te bereiken, gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school. Hierbij gelden volgende afspraken.

 • Materiaal dat door leerlingen beschadigd wordt, wordt door de ouders tegen kostprijs vergoed of vervangen (bijv. een leerling maakt zijn gekregen balpen stuk; deze wordt door de ouders vervangen).
 • Bij verlies van materiaal door de leerlingen, wordt dit door de ouders vervangen.
 • Materiaal dat opgebruikt is, wordt door de school vervangen (bv. het potlood van een leerling is op; dit wordt door de school vervangen bij afgifte van de resten).
 • Er wordt geen schrijfgerei van de school meegenomen naar huis.

Alle kosten verbonden aan het schoolzwemmen voor zowel de kleuters als de kinderen van de lager school worden door het Gemeentebestuur van Kluisbergen gedragen. Het schoolzwemmen is dus GRATIS.

Scherpe maximumfactuur

Het schoolbestuur kan een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.

Het gaat over volgende bijdragen:

 • de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
 • de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten (schoolreis, sportdag, …) tegen kostprijs;
 • een bijdrage van € 2 in de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen en eendaagse extra-murosactiviteiten;
 • de aankoop van turn T-shirt en turnzak tegen kostprijs.

Wettelijk toegelaten maximumbijdrage voor deze bijdragen bedraagt per schooljaar:

 • voor het kleuteronderwijs: € 45
 • voor het lager onderwijs: € 90

Minder scherpe maximumfactuur

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage mag maximaal 445 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan van het lager onderwijs.

De school organiseert tegen kostprijs voor de volgende klassen tweejaarlijks meerdaagse activiteiten:

 • boerderijklas voor het 1ste en 2de leerjaar tegen ca. € 105
 • zeeklas voor het 3de en 4de leerjaar tegen ca. € 155
 • bosklas voor het 5de en 6de leerjaar tegen ca. € 185

De bedragen zijn een indicatie en worden aan het begin van het schooljaar meegedeeld. De betaling van de kosten voor deze buitenklassen wordt gespreid over enkele maanden.

Bijdrageregeling

De school biedt volgende diensten aan tegen betaling. De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet.

Toezichten

 • Ochtendtoezicht
  • Van bij de aanvang tot 7.30 uur: € 0,50
  • Van 7.30 uur tot 8.00 uur: € 0,50
  • Na 8.00 uur: GRATIS
    
 • Middagtoezicht: GRATIS
   
 • Avondtoezicht:
  • Voor 16.45 uur: GRATIS
  • Van 16.45 uur (op vrijdag 15.45 uur) tot 17.30 uur (op vrijdag 16.30 uur): € 0,50
  • Van 17.30 uur tot 18.00 uur: € 0,50

Voor het 2de kind van hetzelfde gezin betaalt men 50% van deze prijs. Het derde kind van hetzelfde gezin maakt gratis gebruik van deze dienst.

 • Woensdagnamiddagtoezicht: € 1,50 per begonnen uur
  (voor het laatste begonnen half uur, 16.30 uur-17.00 uur, bedraagt het tarief € 0,75)

Maaltijden

 • Voor de kleuters: € 2,50 per maaltijd
 • Voor het lager: € 3,60 per maaltijd
 • Boterhameters kunnen GRATIS soep krijgen

Abonnementen voor tijdschriften

Ouders krijgen de kans om voor hun kind(eren) een abonnement te nemen op een aantal tijdschriften. De prijs van de abonnementen worden bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld. De abonnementen worden tegen de prijs van de uitgeverij verkocht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen. De ouders zijn dus niet verplicht om een of meerdere abonnementen te nemen.

Basisuitrusting

De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. De school verwacht dat zowel de kleuters als de leerlingen van het lager over een – aan de leeftijd van het kind aangepaste – boekentas beschikken. De kinderen van de 3de kleuterklas moeten tevens over een goed paar turnpantoffels beschikken. De school verwacht dat de leerlingen van het lager over een degelijk schooletui, een degelijke documentenmap en goede turnpantoffels beschikken.

Betalingen

De betalingen van de schoolkosten gebeuren op basis van maandelijks opgemaakte facturen. Hierop kunnen de ouders duidelijk aflezen wat hun kind(eren) de voorbije maand verbruikt heeft (hebben). De school verwacht dat de facturen binnen één maand na ontvangst van de factuur betaald worden.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school.

De school hoeft geen gesplitste facturen te maken. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. Beide ouders blijven elk het resterende bedrag verschuldigd, tot de rekening betaald is.

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders, afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan.