Leerlingenbegeleiding

Doel

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse en maatschappelijke context (Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding – 24/04/2018).

Leerlingenbegeleiding omhelst een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen en situeert zich op 4 domeinen.

  • Onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

De genomen maatregelen vertrekken vanuit een geïntegreerde en holistische benadering van de leerling (iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd).

Een beleid op leerlingenbegeleiding op school

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding afgestemd op haar pedagogisch project, de noden van de leerlingenpopulatie en de context waarin de school zich bevindt.

Het beleid op leerlingenbegeleiding omvat

 • De begeleiding van de leerlingen
 • Het ondersteunen van het handelen van leerkrachten
 • De coördinatie van alle leerlingbegeleidingsinitiatieven op school

Het beleid beantwoordt bovendien aan 5 principes.

 • Het belang van elke leerling staat centraal.
 • Het komt participatief tot stand en is gedragen door het hele schoolteam.
 • Het is doelgericht, systematisch, planmatig en transparant.
 • Het wordt discreet uitgevoerd.
 • Er wordt verduidelijkt wie welke taak opneemt in de leerlingbegeleiding.

Leerlingenbegeleiding: een partnerschap

Om dit te realiseren werken leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie, CLB-team en externe hulpverleners doorheen de fasen van het zorgcontinuüm samen, waarbij ze systematisch de uitgangspunten van het handelingsgericht werken toepassen.

Deze werkwijze heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren.

Zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is een opeenvolging van 4 fasen die we terugvinden in de organisatie van het zorgbeleid op onze school: