Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan op school.
Vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur.
De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad. Hieronder kom je meer te weten over de schoolraad.

 

De schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de onderliggende raden, bijvoorbeeld de ouderraad.
Als één van deze raden niet bestaat in een school, moeten de vertegenwoordigers voor de schoolraad voor die geleding aangeduid worden via verkiezingen.
Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure.
Iedereen die verkiesbaar is kan zich kandidaat stellen en iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen.

 

Ieder schoolbestuur moet een schoolraad oprichten op het niveau van de school (dus niet op het niveau van de vestigingsplaats).
De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school:
leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school.
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad.