Huiswerk

Op deze pagina vind je alle antwoorden op je vragen over het huiswerk op onze school.

Vind je het antwoord niet op je vraag? Neem dan contact op met je leerkracht of met de directeur.

Waarom huiswerk? Wat houdt het zoal in op onze school?

Waarom huiswerk? Wat houdt het zoal in op onze school?

Huiswerk vormt mee de brug tussen de school en de ouders. Ouders weten door huiswerk waar hun kinderen op school mee bezig zijn. De school van haar kant krijgt zicht op het kunnen en zijn van de leerling.

Huiswerk omvat alle taken die de kinderen buiten de normale schooltijd moeten uitvoeren:

 • Het heen-en-weer-mapje bij de kleuters leren gebruiken.
 • De schoolagenda in het lager leren gebruiken.
 • Materialen verzamelen om in de klas te gebruiken.
 • Samen met de ouders zorgen dat het zwem- en turngerei mee is naar school.
 • Geziene leerstof inoefenen.
 • Lessen leren (studeren).
 • Informatie opzoeken.
 • Een spreekbeurt voorbereiden.

Het huiswerk is niet altijd hetzelfde voor alle kinderen.

Huiswerk is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context.

Door huiswerk:

 • ontwikkelen de kinderen een leer- en werkhouding;
 • werken zij aan zelfstandigheid;
 • ontwikkelen zij een plichtsbewustheid die noodzakelijk is bij alles wat zij in hun verdere leven nodig zullen hebben;
 • oefenen zij ook het plannen van hun werk;
 • leren zij vooruit denken: “wat heb ik morgen op school nodig?”.

Huiswerk is geen eindafrekening: leerling, leraar en ouder leren eruit hoe het verder moet.

Engagement van de leerkracht

Engagement van de leerkracht

In het kleuteronderwijs

De kleuterjuffen helpen de kinderen en hun ouders te leren werken met het heenen-weer-mapje. Indien nodig kan een pictogram gebruikt worden om aan te duiden dat er een boodschap in de boekentas zit voor de ouders of omgekeerd, dat de ouders een boodschap hebben voor de juf.

De kleuterjuffen zorgen er tevens voor dat de ouders ook na het terugbrengen van het heen-en-weer-mapje naar school nog weten wat kinderen moeten meebrengen, dat er een uitstap is, … 

Het heen-en-weermapje wordt op het einde van de schoolweek meegegeven.

In het lager onderwijs

De leerkracht geeft huiswerk dat aan de doelstellingen van ons huiswerkbeleid beantwoordt.

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk voor iedereen haalbaar is. Het huiswerk is dus niet altijd voor iedereen hetzelfde.

Er wordt huiswerk gegeven dat voor de leerling duidelijk is. Indien mogelijk worden voorbeeldoefeningen genoteerd, zodat de werkwijze ook voor de ouders duidelijk is.

Het huiswerk wordt in de agenda genoteerd op de dag dat het moet klaar zijn.

De agenda wordt ingevuld op het einde van de schoolweek voor de week nadien. Bijkomende mededelingen kunnen natuurlijk altijd. De leerkracht biedt de leerlingen hulp bij het invullen van de agenda indien nodig.

De agenda gaat dagelijks mee naar huis.

De leerkracht gaat na of het huiswerk gemaakt werd en geeft feedback aan de leerling.

De leerkracht voorziet maatregelen voor de leerlingen die hier nood aan hebben, conform de afspraken binnen het beleid leerlingenbegeleiding.

De leerkracht geeft de leerlingen de kans en de tijd om moeilijkheden te bespreken.

De leerkracht aanvaardt dat schriftelijke taken niet gemaakt worden, indien de leerling de taak niet begrijpt.

De schoolagenda wordt door de leerkracht gecontroleerd. In de eerste graad is dit dagelijks, vanaf het derde leerjaar wekelijks.

De leerkracht stimuleert de leerlingen om thuis te lezen (tips geven, interesse tonen voor wat de kinderen lezen, bibliotheekbezoek aanmoedigen, met de klas naar de bibliotheek gaan, …).

Taken die in de klas niet werden afgewerkt, kunnen als huistaak meegegeven worden.

Op huistaken worden geen punten gezet voor het rapport. Huiswerk is in de eerste plaats bedoeld om de juiste leer- en werkhouding te ontwikkelen bij onze leerlingen.

Leerstof en strategieën aanbrengen zijn zaken die in de klas moeten gebeuren. Dus, kinderen leren op school hoe ze thuis kunnen studeren.

De leerkracht bezorgt studietips aan de leerlingen.

De leerkracht maakt duidelijke afspraken voor de verbetering van het huiswerk indien van toepassing.

Naarmate de leerlingen ouder worden, moeten ze zichzelf meer en meer leren inschatten.

Digitale huistaken kunnen zeker ook gegeven worden.

Engagement van de leerling van het lager

Engagement van de leerling van het lager

De leerling noteert correct de taken en lessen in de schoolagenda. 

De leerling zorgt ervoor dat alles wat genoteerd staat ook begrepen is; bij twijfel wordt er uitleg gevraagd aan de leerkracht.

De leerling zorgt ervoor dat alles wat nodig is om het huiswerk te maken, in de schooltas zit. In de lagere klassen wordt dit altijd samen met de leerkracht gedaan (tot en met het 3de leerjaar), vanaf het 4de wordt verwacht dat kinderen zelfstandig leren werken.

Na schooltijd kunnen de leerlingen niet meer in de klas om vergeten zaken op te halen.

De leerling haalt thuis dagelijks de schoolagenda uit.

De leerling maakt zo zelfstandig mogelijk het huiswerk.

De leerlingen maken hun schriftelijk huiswerk met schrijfpotlood of blauwe (bal)pen.

Wanneer is er huiswerk en hoe lang duurt huiswerk?

Wanneer is er huiswerk en hoe lang duurt huiswerk?

Alle kinderen krijgen “huiswerk” mee. Zoals hierboven reeds beschreven leren onze kleuters ook al verantwoordelijkheid opnemen: “zit mijn heen-en-weer-mapje in mijn boekentas?”; “heb ik koek, fruit en water mee?” Voor onze kleuters is dit natuurlijk een proces waarin zij moeten groeien. Onze leerkrachten zullen hen daarbij uiteraard begeleiden.

Naarmate de kinderen ouder worden, zullen zij ook meer verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. In de tweede en derde graad kunnen de leerlingen hun huiswerkvrije dag zelf plannen.

 • Van de leerlingen van het eerste leerjaar wordt verwacht dat ze dagelijks luidop lezen. Daarnaast wordt nog één, maximum twee keer per week een andere taak meegegeven. Er is gewoonlijk geen schriftelijk huiswerk op woensdag. Schriftelijk huiswerk mag hier echter nooit langer dan 10 minuten in beslag nemen.
   
 • In het tweede leerjaar verwachten we ook dat de leerlingen dagelijks luidop lezen. Daarnaast wordt nog twee keer per week een schriftelijke taak meegegeven, waar zij niet langer dan 10 à 20 minuten moeten aan werken. Er is gewoonlijk geen schriftelijk huiswerk op woensdag.
   
 • De leerlingen van het derde leerjaar krijgen 3 keer per week een taak en af en toe zal gevraagd worden om een les in te studeren. Daarbij leert de leerling om een planning op te maken. Huiswerk mag hier niet veel langer duren dan 20 à 30 minuten. Alle taken en lessen worden vooraf in de agenda genoteerd. Daarbij leert de leerling om een planning op te maken.
   
 • In het vierde leerjaar kunnen de kinderen dagelijks een taak krijgen. Alle taken en lessen woorden op voorhand in de agenda genoteerd zodat de kinderen leren plannen. Huiswerk zal hier ongeveer 30 à 40 minuten duren.
   
 • Vanaf het vijfde leerjaar worden de kinderen verder voorbereid op het secundair onderwijs en krijgen zij meestal hun taken eveneens op voorhand. Dit is eveneens zo voor het zesde leerjaar. Huiswerk duurt in het 5de en 6 de leerjaar ongeveer een uur. 

Als ouder is het belangrijk om te zoeken naar een evenwicht tussen sturen en loslaten. Er zijn veel verschillen tussen kinderen: sommige kinderen hebben langer nood aan begeleiding, opvragen en controleren. Hoe dan ook moet je als ouder geleidelijk aan loslaten. Tegen het einde van de lagere school moet een kind in staat zijn zelfstandig te werken, lessen te leren en zichzelf op te vragen.

Je kind blijft altijd emotionele ondersteuning nodig hebben. Als je kind het huiswerk even niet meer ziet zitten, is het belangrijk te luisteren, het aan te moedigen en het ook te leren relativeren. Leer je zoon of dochter geleidelijk aan zelfstandig werken. Hij of zij kan meer dan je denkt.

Engagement van de ouders

Engagement van de ouders

Voor de motivatie van een kind is het heel belangrijk dat ouders interesse tonen en betrokken zijn bij de school- en huistaken.

Het is zeer belangrijk te weten dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de leerkracht thuis moeten overnemen.

Van ouders verwachten we wel dat ze:

 • de boekentas van de kleuters dagelijks nazien of er geen boodschappen van de school zijn;
 • het heen-en-weer-mapje wekelijks inkijken, het ondertekenen en ervoor zorgen dat dit de volgende schooldag terug op school is;
 • samen met de kinderen zorgen dat ze in orde zijn met wat de school van hen verwacht (fruit mee, koek mee, water mee, turn- of zwemgerei mee, …);
 • samen met de leerling regelmatig de boekentas op orde houden, zodat overgewicht vermeden wordt;
 • de schoolagenda van de leerlingen dagelijks inkijken en ondertekenen;
 • een goede werkomgeving scheppen waar het huiswerk rustig kan gemaakt worden, zonder afleiding zoals bijvoorbeeld televisie;
 • hun kind stimuleren om niet te lang te wachten om aan het huiswerk te beginnen;
 • hun kind aansporen om schriftelijke taken netjes te maken;
 • controleren of het huiswerk gemaakt is (niet of het foutloos is);
 • luisteren als hun kind moet lezen;
 • eventueel samen lezen;
 • een woordje uitleg noteren voor de leerkracht indien het kind de taak niet kon maken.

We verwachten van ouders niet:

 • dat ze het huiswerk verbeteren, anders ziet de leerkracht niet welke fouten het kind maakt;
 • dat ze nog extra oefeningen geven. Het kind heeft zeker ook voldoende ontspanning nodig;
 • dat ze de leerstof op hun eigen manier gaan aanleren aan het kind.

Wat als huiswerk niet gemaakt wordt?

Wat als huiswerk niet gemaakt wordt?

Eerst en vooral wordt de oorzaak gezocht.

Het kind krijgt uitstel tot de volgende dag of mag de taak tijdens de pauze maken indien het om een vergetelheid of een familiale reden gaat.

Indien dit meermaals gebeurt zal u daarvan via de schoolagenda op de hoogte gebracht worden en zal er een sanctie volgen (meestal een extra taak).

Als u ervaart dat uw kind te lang aan een huistaak moet werken, of bepaalde leerstof niet beet heeft, laat het kind dan ophouden en noteer op de taak of in de schoolagenda wat fout liep.

Gouden huiswerktips

Gouden huiswerktips

Heb je geen huiswerk vandaag? Moet je nog niet beginnen? Wanneer ga je nu eindelijk je huiswerk maken? Ben je nu al klaar?

Iedereen kent deze discussies tussen ouders en kinderen wel. Veel kinderen vinden het een hele klus om aan hun huiswerk te beginnen en stellen het daarom uit. Het is beter om op voorhand een paar dingen met je kind af te spreken.
Enkele gouden tips:

 • Een schoolagenda die netjes ingevuld is, is een noodzaak om in orde te zijn.
   
 • Leer je kind om niet te beginnen als een kip zonder kop. Eerst nadenken en kijken wat er moet gebeuren en dan pas doen.
   
 • Maak van huiswerk maken een gewoonte, met indien mogelijk een vast begin uur.
   
 • Van uitstel komt afstel en vroeg begonnen is half gewonnen.
   
 • Spreek ook een maximum tijd af. Hoe lang je kind moet werken hangt van de leeftijd af, maar het ene kind heeft ook gewoon meer tijd nodig dan het andere.
   
 • Zorg voor een goede werkomgeving en werksfeer. Thuis komen na een lange schooldag en plichtsbewust aan je huiswerk beginnen, is niet vanzelfsprekend. Er liggen thuis heel wat afleiders op de loer: spelende broers of zussen, TV, computer, GSM, tablet en natuurlijk het verslavende internet. Als er tijdens het huiswerkmoment een werksfeer is in huis, dan worden kinderen op dit vlak zeker geholpen. Het is prettiger als mama of papa ook wat werken in de keuken, kleine broer of zus in een boekje kijkt i.p.v. voor de TV hangt, …
   
 • Een vaste plaats biedt structuur. We slapen in bed, eten aan tafel en wassen ons in de badkamer. Dingen die op een vaste plaats of een vast tijdstip gebeuren, maken na een tijdje deel uit van het gezinsleven.
   
 • Besteed voldoende aandacht aan huiswerk, maar laat er ook niet alles voor wijken. Als er teveel aandacht en tijd naar huiswerk gaat, raken kinderen gestresseerd en gespannen. Indien huiswerk telkens een strijd is, aarzel dan niet om zo snel mogelijk de leerkracht hierover in te lichten.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de school. Want, …

leren doen we samen!