Onze missie en visie

Onze missie

Onze missie kan samengevat worden in één slagzin: het kind groeit door de start, de start groeit door het kind.

De missie van onze school vertaalt zich in een visie die we hieronder toelichten in 6 fundamenten.

Onze visie: 6 fundamenten

Thuiskomen doe je in De Start

Thuiskomen doe je in De Start

Openheid

Onze school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit.

Verscheidenheid

Onze school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.

Diversiteit erkennen en respecteren

Onze school erkent en respecteert de diversiteit bij haar leerlingen op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stelt ze duidelijk de verwachting dat leerlingen en ouders de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid is te luisteren naar elkaar en begrip op te brengen voor andere opvattingen.

Starten doe je samen

Starten doe je samen

Democratie

Onze school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.

Socialisatie

Onze school leert jongeren met anderen leven en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

Verbondenheid stimuleren

Onze school gaat uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreekt ze haar verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen en ouders. Ze maakt in haar curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door haar aanpak stimuleert ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.

Diversiteit als meerwaarde benutten

Voor het realiseren van haar doelen vertrekt onze school van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, speelt ze in op de verschillen tussen leerlingen door haar aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doet dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.

De Start doet je groeien

De Start doet je groeien

Emancipatie

Onze school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Onze school streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel kennisverwerving als attitudevorming.

In De Start telt iedereen mee

In De Start telt iedereen mee

Gelijke kansenonderwijs

Onze school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

Respect voor de medemens

Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.

De wereld start hier

De wereld start hier

Europees burgerschap

Onze school brengt de leerlingen de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele gemeenschapsleven.

Eerbied voor de mensenrechten

Onze school draagt de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind uit en verdedigt ze.

Wereldburgerschap

Onze school is niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staat ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering.

Duurzaamheid

Onze school erkent de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertaalt die overtuiging in haar aanbod en in haar manier van werken.

De Start, kloppend hart van de buurt

De Start, kloppend hart van de buurt

Lokale verankering

Onze school is sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaat actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.